Chinese Cat Names: 600+ Catchy and Cool Names

China is the world’s second-largest country and has advanced technology in every field, like science, research, and various other areas. They gave the world the technology of gunpowder, compass, paper, and printing.

If you have a Chinese cat in your house and looking for a name for the same, you’ve arrived at the right place. The names listed below have a taste of China’s culture and tradition, which will perfectly suit the breed of your pet cat.

So, what are you waiting for? Let’s check out the names:

Cool Chinese Cat Names

Cats have existed for a very long time and have evolved from time to time. Persians, Siamese, and Angoras are considered the oldest breed and are the origin of various other breeds of cats. Cats must be given some name to be called, and here are some cool names suggested which would suit your cat the best.

Hai

Hua Mulan

Yaling

Zhulong

Hui

Chin

Qing Niao

Bao

On

Jiaozi

Fai

Toshiko

Di Di

Huli jing

Shu

Hey

Chiang

Diandian

Shu

Huan

Dilong

Na

Howin

Year

Year

Naomi

Lin

Huan

Yinglong

Chiang

Rui Shi

Keung

Masumi

Xue

Fucanglong

Bik

Qi

Xinyi

Shang-Yang

Maneki-neko

Sai Hu

Cheung

Ai

Huáng

Hua

Mo Chou

Zhi

Qing Niao

Chéng

Manchu

Ben Ben

Fucanglong

Hua

Jiahao

Yu Yan

Li Ming

Ah Fook

Féñg

Fenghuang

Qiang

Shenlong

Liang

Howin

Zhen

Bao

Niu

Natsumi

Wonton

Ling

Nao Nao

Naomi

Ying Yue

Guiying

Xiong

Mo Chou

Li Mei

Li Ming

Hua

Catchy Chinese Cat Names

Chinese cats are primitive cat which has been existing till now. They are well known for their shiny, silky fur, glamorous look, and big eyes.

We must give such attractive and charming-looking cats some name to be called. Here are some catchy names that would suit your cat the best.

Zhong

Yun

Sai Hu

Ai

Xiuying

Ai

Heng

Jiahao

Boba

Bao

Yong

Jiaolong

Niu

Bao

Jingwei

Jing

Ling

Liang

Huá

Wei

Na

De

Huo

Rui Shi

Shang-Yang

Dizang

Fai

Qing Niao

Fang

Li Hua

Feng

Min

Chin

Li Hua

Cheung

Teng

Zhao Wei

Jingwei

Nuo

Natsuki

BuddhaChang’e

Shenlong

Yinglong

Tangtang

Li Ming

Chin

Lan

On

Jackie Chan

Li Ming

Jing

Cheung

Yinglong

Chi

On

Qing Niao

Hou Yi

Fenghuang

Mei Mei

Hui

Da Yu

Ah Fook

Héñg

Yun

Fenghuang

Jia

Mulan

Ryoko

Lol

Guang

Pangu

Cheng

Da

Xiuying

Jiàn

June

Xinyi

Guang

Best Chinese Cat Names

One of the most famous cat breeds, Singapura or Pura, is best known for its unique looks and unique personality. They are known to be the smallest domestic cat breed. We must give such fantastic-looking cats some name to be called. Here are some of the best names that would suit your cat best.

Hey

Zhulong

Fen

Wan

Yaling

Xuanzang

Yijun

Eason Chan

Ying Yue

Heng

Cheng‐Gong

Ming

Pingback

Yue

Jia Li

Xiāo

Chao

Jin

Bik

Joe

Tianlong

Teng

Húán

Shun

Lian

Jia Li

Cheng‐Gong

Wonton

Guiying

Huo

Jun

Yu Di

Gengi

Jun

Shika “

Manchu

Nao Nao

Jing

An

De

Bao

Ryoko

Li Hua

Hua

Na

Cheng‐Gong

Mei

Xue

Huan

Xiáng

Sora

Fu

Róng

Mushu

Qi

Jiaolong

Níng

Ju

Dilong

Nuan

Xihe

Mao

Xiulan

Ying

Masa

Hundun

Rika

Ying

Gong Gong

Wonton

Jian

Xiāo

Long

Líng

Jia

Jia

Natsumi

Tianlong

Heng

Funny Chinese Cat Names

Balinese, the rarest cat breed, is regarded as funny by their looks. They are a breed that came into existence by a genetic mutation of the Siamese breed. They are playful with long hairy fur. We must give such funny cats some name. Here are some funny names suggested which would suit your cat the best.

Ping

Chun

Ying Yue

Shun

Lian

Mo Chou

Zhulong

Mulan

Riko

Ying Yue

Masa

Yinglong

Ai

Fu

Shika

Kong

Joe

Xiang Liu

Huli jing

Ming

Qiang

Daoji

Xinyi

Chi

Bay

Shika

Feng

Gang

Shu

Chen

Yaling

Li Mei

Chi

Fen

Bai

Ying

Sun Wukong

Hong

Shizuko

Xià

Wang Shu

Shizuko

Ru

Ya

Kong

Fu

De

Pu Yi

Jiufeng

Toshiko

Da

Bai Ze

Wang Shu

Shizuko

Mei

Feng

Rika

Chiang

Lei Gong

Qiu

Ying

On

Tian

Yun

Jia Li

Sora

Jun

Wan

Shun

Mao

Lian

Rui Shi

Hui

Gang

Hundun

Yinglong

Qing

Long

Xi

Creative Chinese Cat Names

Dragon Li is an exciting cat breed that originated from the Chinese mountain cat and was domesticated for the first time. It has a fox-like fur on its body with black and greyish stripes. We must give such unique cats some name to be called. Here are some of the best names that would suit your cat best.

Huo

Kuan Yin

Dilong

Lixue

Keung

Xiulan

Da

Bai Ze

Yu Yan

Shu

Huan

Huáng

Lan

Keung

Jia

Lol

Maneki-neko

Huang

Fushi

Rika

Jiahao

Li Mei

Yong

Huan

Ling

Lan

Riko

Nuo

Dilong

Yaling

Hey

Ying

Wang Shu

Mei

Yijun

Masumi

Meng Jiang

Fucanglong

Jingwei

Heng

Huang

Joe

Manchu

Ning

Wan

Nüwa

Yu

Xiong

Chao

Ya

Ning

Zhi

Bai

Zhong .

Lixue

Heng

Min

Who

Ben Ben

Howin

Nuan

Yijun

An

Bik

Sora

Natsuki

Xun

Jun

Xue

Yue

Yun

Jiufeng

Zhen

Fan Bingbing

Hundun

Xiang Liu

Zhi

Tofu

Was this article helpful?